Vyhľadávanie
V ponuke je 120 nehnuteľností.

Stali ste sa novým vlastníkom bytu. Viete aké máte povinnosti?

Vaša predstava o bývaní sa stala skutočnosťou a ste novým vlastníkom bytu. Gratulujem vám. Áno je to úžasný pocit. V hlave máte určite plno myšlienok spojených s novým bývaním od úpravy priestorov podľa vlastného vkusu cez naplánovanie sťahovania až po výber farby sedačky. Ale nezabudnite, že podpisom kúpnej zmluvy a zápisom vlastníctva na katastri to nekončí. Máte ešte zopár jednoduchých povinností. Verím, že s tým počítate, ale pre pomoc a zjednodušenie som pre vás pripravila stručný prehľad úkonov, ktoré je potrebné urobiť a tým predísť prípadným a hlavne zbytočným nedorozumeniam.

Preberací protokol

Prevzatie bytu je potrebné zdokumentovať v Protokole o prevzatí a odovzdaní nehunuteľnosti, ktorý musí potvrdiť vlastnoručným podpisom predávajúci aj kupujúci.

Čo musí protokol obsahovať?

  • stavy a evidenčné čísla meračov (merač tepla, merač teplej a studenej vody)
  • súpis hnuteľného majetku (zariadenie a vybavenie nehnuteľnosti)
  • súpis odovzdaných kľúčov (od vchodu, pivnice, garáže, schránky, spoločných priestorov….)

V preberacom protokole je vhodné uviesť aj stav preberanej nehnuteľnosti a v prípade potreby vám doporučujem urobiť si fotodokumentáciu. Preberací protokol je potrebný aj pre prihlásenie u správcu čo je vašim ďalším krokom.

Nahlásenie zmeny vlastníka bytu u správcu

Ako nový vlastník máte povinnosť prihlásiť sa u správcu bytu, na ktorého kontakt vám poskytne predávajúci resp. realitný maklér. Pre správcu si pripravte spomínaný protokol o prevzatí bytu, kúpnu zmluvu, rozhodnutie Okresného úradu katastrálneho odboru (príslušnej správy katastra) o vklade vlastníckeho práva, prípadne aktuálny list vlastníctva so zapísaným novým vlastníkom. So správcom si dohodnete výšku mesačných zálohových platieb, ktorá sa bude odvíjať od počtu osôb, ktoré budú nový byt užívať. So správcom podpíšete Zmluvu o správe. U väčšiny správcov sa uvedený proces dá zvládnuť online, alebo prostredníctvom pošty. Osobná návšteva vám nezaberie viac než 20 minút. Správca vám následne vystaví zálohový predpis mesačných platieb, podľa ktorého dporučujem si nastaviť trvalý príkaz v banke, aby ste sa nedopatrením nestali neplatičom.

Prihlásenie sa k odberu énergií a plynu

Po odovzdaní nehnuteľnosti má predávjúci povinnosť odhlásiť sa z odberu elektrickej energie a plynu. Je na vás či sa rozhodnete pokračovať v odbere u toho istého dodávateľa alebo si vyberete iného, rozdiely v cenách vo finále sú. Každá spoločnosť má svoje postupy, niekde postačí všetko zrealizovať elektronicky alebo telefonicky. Pri prepise je vhodné mať po ruke faktúru pôvodného odoberateľa, list vlastníctva, prípadne návrh na vklad a hlavne preberací protokol obsahujúci stavy jednotlivých meračov.

V prípade, ak ste si dodávateľa vybrali : ZSE, zákaznícka linka je 0850 111 555, SPP, zákaznícka linka je 0850 111 363.

Prihlásenie sa k povinnosti platieb za komunálny odpad

Povinnosť platiť za komunálny odpad Vám vzniká dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť (kúpou ...) alebo dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, podľa toho čo nastane skôr a to do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali. Pri kúpe nehnuteľnosti určite bude skôr vlastníctvo nehnuteľnosti. Túto povinnosť vybavíte taktiež na miestnom príslušnom obecnom, či mestskom úrade.

Nezabudnite na koncesionárske poplatky RTVS

Prihlásiť sa musíte aj na platenie verejnoprávnych medií. Pokiaľ máte v byte elektrickú prípojku je povinné koncesie platiť. Platiteľ kocesionárskeho poplatku je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie. Úhradu neplatí odberateľ elektriny za ďalšie odberné miesto elektriny, ak platí úhradu za jedno odberné miesto. Platitelia odberatelia elektriny sú povinný písomne oznámiť každú informáciu na pobočkách Slovenskej pošty, kde sa nachádzajú k dispozícii tlačivá a oznámenia alebo na internetovej stránkr RTVS - formulár “Evidencia platiteľa úhrady, fyzická osoba domácnosť.

Zánik je platiteľ povinný oznámiť prostredníctvom formulára s uvedením nasledovných údajov: meno a priezvisko, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, EIC kód odberného miesta a variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO, pod ktorým platiteľ platil úhradu za odberné miesto. Prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj:

  • doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo
  • doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.

Kupujúci má na druhej strane povinnosť prihlásiť sa na platenie úhrady. Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa kupujúci stal odberateľom elektriny.

Zmena trvalého pobytu, jej nahlásenie a nový občiansky preukaz

S kúpou bytu je vo väčšine prípadov spojená zmena trvalého pobytu a z toho vyplývajúca zmena občianskeho preukazu, tento krok nie je povinnosťou. Občan má mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Zmenu trvalého pobytu vybavíte na miestnom úrade. O nový občiansky preukaz požiadate na Okresnom dopravnom iinšpektoráte oddelení dokladov a to do zákonom stanovenej lehoty 30 dní od zaevidovania novej adresy.

K vybaveniu budete potrebovať:

  • platný občiansky preukaz
  • originál listu vlastníctva
  • pri maloletých do 15 rokov originál rodného listu
  • v prípade, ak ste nadobudli váš byt aj so spoluvlastníkom, je potrebné predložiť notársky overený písomný súhlas spoluvlastníka
  • potvrdenie o zmene trvaleho pobytu (pri vybavovaní nového občianskeho preukazu)

Zmenu trvalého pobytu je potrebné nahlásiť niektorým inštutúciám napr. banke, zamestnávateľovi, dopravnému inšpektorátu…. Určite nezabudnite na sociálnu poisťovňu. Môžete priamo navštíviť pobočku sociálnej poisťovne do 8 dní, prípadne ak ste zamestnaný zmenu nahlasuje za vás zmestnávateľ.  Zmena v zdravotnej poisťovní sa mení automaticky, doporučujem to ale telefonicky overiť či bola vykonaná.

Daňová povinnosť

Za novonadobudnutý majetok budete platiť daň z nehnuteľnosti. Daňové priznanie ste povinný podať najneskôr k poslednému januárovému dňu nasledujúceho roka. Ukážeme si to na príklade. Ak ste nadobudli nehnuteľnosť 9.3.2020, daňové priznanie ste povinný podať najneskôr do 31.1.2021. Ak ste kupovali nehnuteľnosť na rozhraní rokov, rozhodujúci je dátum povolenia vkladu do katastra. daň začínate platiť až za nasledujúci kalendárny rok. Aj keby ste nový byt nadobudli povedzme 3. januára 2020, daň z nehnuteľnosti (ktorá sa platí približne v polovici roka) za rok 2020 platí ešte bývalý majiteľ – on bol totiž vlastníkom k 1. januáru 2020. Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane (nie daňovník), ktorý má povinnosť doručiť daňovníkovi rozhodnutie o vyrubenej dani najneskôr do 15. mája. Vyrubenú daň je daňovník povinný uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva daňové priznanie, resp. čiastkové priznanie každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa dohodnú, priznanie podá zástupca a tento sa v priznaní vyznačí. Ak je nehnuteľnosť v BSM, daňové priznanie resp. čiastkové priznanie podá len jeden z manželov.

Poistenie

S vlastníctvom nehnuteľnosti je spojené množstvo rizík. Preto sa doporučuje a je vhodné nehnuteľnosť v čo možno najkratšom čase poistiť. V zásade sú dva druhy poistenia a to poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. V prípade, že ste financovanie zabezpečovali prostredníctvom úveru, poistenie nehnuteľnosti už určite máte. Doporučujem sa stretnúť so šikovným poisťovacím agendom, ktorý sa vyzná.